• fuksin azyk enjamlary

Önümler

Autarym awtomat Siomai / Siomay / Shumai öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki Dim Sum Siomay Siomai Shumai öndürýän maşyn Sh Şumai, Şaomai, Siomai, Filippinler Siomai, Sui Maý, Doňuz siomai, karides siomai, Dim Sum Wonton , Glutinous Rice Shumai maşyn, Deňiz ösümligi Siomai maşyn we ş.m. öndürýär.

 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany:

  FX-700B emiarym awtomat Siomay / Shaomai ýasaýjy maşyn, nahar iýmegiň bir görnüşi bolan siomaý ýasamak üçin ulanylýar.Taýýarlanan doldurgyçlary doldurgyçlaryň içine salyň, maşyny açyň, soňra taýýarlanan hamyr örtüklerini aýlanýan stoluň galyndysyna goýuň, siomai ýasamak üçin enjam awtomatiki usulda urup we dolduryp biler.Önümleriň daşky görnüşi gowy şekilli görünýär we tagamy el bilen işlenip taýýarlanylýar.Önümçiligiň tizligi we doldurgyçlaryň agramy talaplaryňyza görä sazlanyp bilner.

   aýratynlyklary :

  Mehaniki model: FX-700B

  Önümiň agramy : 14-60g

  Önümçilik tizligi: 2000 / sag

  Maşynyň ölçegleri: 83 × 48 × 160CM

  Mehaniki agram : 250kg

  Maşyn güýji 70 870w

  General Electric : 220v

  Programma :

  Myhmanhanalarda, restoranlarda, naharhanalary gaýtadan işlemekde, çagalar bagynda, naharhanalarda, mekdeplerde, goşunlarda giňden ulanylýan bu enjam.Ösümlik önümleri we beýleki görnüşler bilen garylan et, et doldurmak

  750 750 9   750 750   750 750

  Aýratynlyk :

  1. Ykjam: siomai öndürýän maşynyň aşagynda çişikler bar, sizisleýşiňiz ýaly aňsatlyk bilen hereket edip biler.

  2. pleönekeý: dostlukly interfeýsi işletmek we goldamak aňsat.
  3. Çalt: adaty maşyn bilen deňeşdirilende has çalt we aňsat işlemek.
  4. Ygtybarly: Awtomatiki we durnukly işlediň.
  5. Bahasy ýerliklidir.
  6. Az ýer tutuň.
  7. Işlemek aňsat.
  8. Işlemek, arassalamak, ýygnamak we bejermek aňsat.
  9. Iýmit standart poslamaýan polat bölekleri.

    750 750 12   750 750 11   750 750 13

  Satuw hyzmaty :

  1. Mugt ýygnamak we gurnamak, mugt işlemek we okuw.
  2. Gurlan senesinden bäri 12 aýlyk hil kepilligi.Bütin durmuş hyzmaty.
  3. Kepillik möhleti, ähli tehniki hyzmat we zeper ýeten ätiýaçlyk şaýlary mugt.Kepillikden soň, bahasy bahasy bilen ähli tölegler.
  4. 24 sagat gyzgyn liniýa hyzmatyny, şeýle hem e-poçta we wideo aragatnaşygyny goldaň.
  5. In Engineeringenerçilik, zerur bolsa müşderileriň maşynlaryny sazlamak we tehniki hyzmat etmek üçin elmydama.

  Faktotiki aýratynlyk:

  1. 16 ýyldan gowrak dizaýn we önümçilik tejribesi.
  2. Enjamymyzyň 90% -den gowragy eksport edilýär.
  3. Iýmit maşynynda 16 ýyldan gowrak tejribe.

   

  800 600    800 600 2    800 600 5

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!